Ateet Vs Anastasius

Indrajit vs Amritpal

Omid vs Jujhar

Omar vs Gulam Reza

Imran Vs Rahul

Sumukha vs Dibakar

Siddhartha Sharma vs. Moonjur Alam

Ateet vs Baryalai

Bishal Debnath vs. Bishal Balmiki

Aquib vs Habib

Irfan Haider vs. Shanawaz Khan

Ishan Das vs Sulieman

Syed vs Utshob

Vishal vs Imran